بولتن اقتصاد سیاسی

 این گزارش با سابقه انتشار 10 ساله به تحلیل مهمترین رویدادهای اقتصادی و سیاسی کشور می پردازد و در انتها مهمترین رویدادهای بازار مسکن و بخش بازرگانی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. این گزارش هر شنبه 8 صبح در اختیار مشترکین قرار می گیرد.

 

در این گزارش می خوانیم ؛

-       بررسی و تحلیل مهمترین رویدادهای اقتصادی سیاسی در هفته ای که گذشته

-       وضعیت شاخص های اقتصادی

-       تحلیلی بر مهمترین رویدادهای حوزه مسکن

-       رویدادهای آینده : مجموعه اي از اطلاعات، داده ها، خبرها، رويدادها و پيش بيني هايي که در هفته آينده با ان روبه رو خواهيد شد و بر مبناي آن مي توانيد تصميم گيري هاي استراتژيك خود را تغيير دهيد يا بهبود بخشيد.  مبناي اين دسته بندي ها،شرايط کلي موجود است و تلاش ميشود تا به جاي پيش بيني، تحليل لازم به تصميم گيران و مديران ارايه شود.