بولتن سرمایه گذاری

این گزارش با سابقه 12 سال انتشار معتبرترین گزارش بازار سرمایه کشور محسوب می شود و درصد بالایی از مدیران فعال در بازار سرمایه برای سالها مشترک این گزارش بوده اند.

این گزارش ضمن بررسی وضعیت بازار سهام در هفته ای که گذشت پیش بینی از روزهای پیش رو را ارائه می کند.

مهمترین اطلاعات مالی منتشر شده توسط شرکتهای بورسی

مهمترین اخبار صنایع و شرکتها

چشم انداز قیمت کالاهای جهانی مرتبط با بورس ایران

ارزش گذاری دو شرکت منتخب

بررسی مهمترین نکات بنیادی و تکنیکی مهمترین سهام بازار

و در نهایت نتیجه نظر سنجی کارشناسان بازار از مهمترین بخش های این گزارش محسوب میشوند.

این گزارش هر شنبه 8 صبح در اختیار مشترکین قرار می گیرد.