معرفی شرکت

چند دهه اخير دوره تغيير در پارادايمهاي مديريت و رهبري در دنياي اقتصاد و كسب وكار است.پيچيدگي و به هم پيوستگي تحولات بيرون و درون شركتها حوزه وظايف مديران را به شدت گسترده نموده است. تحول در حوزه عمل مديران، نياز به تحليل و نتيجه گيري از انبوهي از داده ها و اطلاعات را الزامي نموده است.فرايند كارآمد تحليل و نتيجه گيريی،حاصل اجراي موفق دو مكانيزم جمع آوري و تحليل اطلاعات است.


مركز مطالعات اقتصادي آرياسهم، با هدف پر نمودن خلاء  موجود درزمينه ارائه اطلاعات كارشناسي و خدمات مشاوره اي در حوزه اقتصاد، مالي و سرمايه گذاري، در سال 1378 بوسيله جمعي از اساتيد و فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد و دكتريرشته اقتصاد دانشگاه هاي تهران و شهيد بهشتي پايه گذاري گرديد. اين مركز به منظور رسميت بخشيدن به فعاليت هاي خود در سال 1381 به ثبت شركت مطالعات اقتصادي آرياسهم اقدام نمود كه در حال حاضر به عنوان يكي از شركتهاي مطرح، طرف مشاوره بسياري ازمديران و تصميم گيرندگان اقتصادي كشور است.

نمودار سازمانی

خدمات آریا سهم

برخی از پژوهشهای انجامشده