شنیده های بازار

96/12/20
جم
96/12/20
خاور
96/12/20
دالبر
96/12/20
فولاد
96/12/20
وصنعت
96/12/13
وامید
96/12/13
ولبهمن
96/12/13
قلرست
96/12/05
شپترو
96/12/05
خپارس
96/12/05
قلرست
96/12/05
کنور
96/11/28
خزامیا
96/11/28
خودرو
96/11/28
کچاد ، کگل
96/11/21
وبانک
96/11/21
فخوز
96/11/21
های وب
96/11/08
ارفع
96/11/08
تیپیکو
96/08/09
خودرو (ویژه)
96/06/11
شیراز (ویژه)
96/06/11
ولبهمن (عادی)
96/06/11
بمپنا (ویژه)
96/06/05
خودرو (ازاد)
96/06/05
کیمیا (عادی)
96/06/05
حریل (ازاد)
96/03/30
وساپا (ویژه)
96/03/29
وقوام (ویژه)
96/03/16
تغییر رئیس بانک مرکزی ؟! (ازاد)